Standard CINA

ČÍNSKÝ CHOCHOLATÝ PES - Chinese crested dog

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Secretariat general: 13, Place Albert 1er B - 6530 Thuin (Belgique)

16.02.2011/EN

20.02.2012/CZ

FCI-Standard N° 288

ZEMĚ PŮVODU: Čína

Překlad: Kateřina Samková

PATRONACE: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

POUŽITÍ: Společenský pes

FCI - KLASIFIKACE:

 • Skupina 9 - společenská plemena
 • Sekce 4 - naháči
 • Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Čínský chocholatý pes se dělí na dvě variety: Naháč a Labutěnka. Naháč má chocholku srsti na hlavě a dále na části krku, ponožky, které pokrývají prsty a chocholku na ocase. Zbytek těla je, jak jméno napovídá, bez srsti. Varieta labutěnka je celá pokrytá závojem dlouhé jemné srsti. Je sice těžké přesně určit jejich původ, ale říká se, že byli chováni rodinami dynastie Han v Číně. Čínský chocholatý pes byl v té době určen jako strážce pokladnic a jeho větší a těžší forma jako lovecký pes. Mezi lety 1885 až 1926 byli předváděni na výstavách v Americe, ale poté byli stěží k vidění po zhruba padesát let.

CELKOVÝ VZHLED: Malý, aktivní, půvabný a elegantní pes; střední až jemné kostry, s hladkým, bezsrstým tělem, osrstěný jen na tlapkách, hlavě a ocasu; nebo osrstěný jemným závojem srsti. V tomto plemeni se rozlišují dva typy: "deer type" s jemnou kostrou a "cobby type" s těžší kostrou a silnější stavbou těla.

POVAHA / TEMPERAMENT: veselá, nikdy zlá či zlomyslná.

HLAVA: hladká, bez nadbytečných vrásek. Vzdálenost od báze lebky ke stopu je rovna vzdálenosti od stopu ke špičce nosu. Hlava má elegantní vzhled a pozorný výraz.

MOZKOVNA:
Lebka: mírně klenutá a protáhlá.
Stop: mírně vyjádřený, ale nikoliv velmi výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: je nápadným rysem. Úzká v souladu s tlamou. Jakákoliv barva je přijatelná.
Tlama: mírně se zužující, ale nikdy špičatá; je suchá, bez převislých pysků.
Pysky: těsně přiléhající a tenké.
Čelisti/Zuby: čelisti silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo usazené v čelistech.
Líce: dobře vykreslené, suché a ploché, zužující se k tlamě.
Oči: tak tmavé, že vypadají černé. Není vidět téměř žádné nebo vůbec žádné bělmo. Střední velikosti. Posazené daleko od sebe.
Uši: nasazené nízko: nejvyšší bod nasazení ucha je v úrovni vnějšího koutku oka. Velké a vztyčené, s osrstěním nebo bez. Výjimkou jsou labutěnky ("Powder Puffs"), u nichž jsou povolené klopené uši.

KRK: štíhlý, bez volné kůže, dlouhý, elegantně se sklánějící a přecházející do silných plecí. V pohybu nesen vysoko a mírně klenutý.

TĚLO: střední až dlouhé, pružné.
Hřbetní linie: rovná.
Bedra: pevná.
Záď: dobře zaoblená a osvalená.
Hrudník: poměrně široký a hluboký, nikoliv sudovitý. Hrudní kost nevystupující. Hrudní koš dosahuje k loktům.
Spodní linie: mírně vtažené břicho.

OCAS: nasazen vysoko, v pohybu nesen vzhůru nebo do strany. Dlouhý a zužující se, poměrně rovný, není spirálovitý ani stočený ke straně, v klidu přirozeně spadající. Chochol je dlouhý a splývající, omezený na spodní dvě třetiny ocasu. Řidší chochol je přijatelný.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: končetiny jsou dlouhé a štíhlé, dobře postavené pod trupem.
Plece: čisté linie, úzké plece dobře uložené dozadu.
Lokty: držené těsně u těla.
Nadprstí: jemné, silné, téměř vertikální.
Přední tlapa: prodloužená zaječí tlapka, rovná a dlouhá. Drápy jakékoliv barvy, středně dlouhé. Ponožky se ideálně omezují na prsty, ale nepřesahují přes vrchol nadprstí. Tlapky se nevytáčejí ani dovnitř ani ven.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: pánevní končetiny postavené do šířky. Zaúhlení pánevních končetin musí být takové, aby hřbetní linie byla rovná.
Kolena: pevná a dlouhá, hladce přecházející do hlezen.
Hlezna: nízko uložená.
Zadní tlapy: prodloužená zaječí tlapky, úzká a dlouhá. Drápy jakékoliv barvy, středně dlouhé. Ponožky se ideálně omezují na prsty, ale nepřesahují přes vrchol hlezna. Tlapky se nevytáčejí ani dovnitř ani ven.

CHOD / POHYB: dlouhý, plynulý a elegantní, dostatečně prostorný a s výrazným posunem.

KŮŽE: hladká, jemná, teplá na dotek

OSRSTĚNÍ:
Srst: na těle nesmí být větší osrstěné plochy. Dlouhý a vlající chochol je preferován ale řídký je přípustný. Ideálně začíná na stopu a pokračuje dále po krku. U labutěnek ("Powder Puff") srst sestává z podsady a lehkého závoje dlouhé srsti - tato závojovitá srst je typická.
Barva: jakákoliv barva nebo kombinace barev.

VELIKOST / HMOTNOST:
Ideální výška v kohoutku:

 • Psi 28‐33 cm
 • Feny 23‐30 cm

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

VYŘAZUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přespříliš plaší psi
 • Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.


Chinese crested dog

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Secretariat general: 13, Place Albert 1er B - 6530 Thuin (Belgique)

16.02.2011/EN

FCI-Standard N° 288

ORIGIN: China

PATRONAGE: Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.

UTILIZATION: Companion Dog.

FCI-CLASSIFICATION:

 • Group 9 - Companion and Toy Dogs.
 • Section 4 - Hairless breeds.
 • Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Chinese Crested Dog comes in two varieties - the Hairless and the Powder Puff. The "Hairless" have a crest of hair on their head extending part way down their neck, "socks" covering their toes, and a plume on their tail. The rest of their body is, as their name implies, hairless. The "Powder Puff" variety is covered entirely with a veil of long soft hair. While it is difficult to pinpoint their origin, it is said that they were owned by families of the Han Dynasty of China. The Chinese Cresteds were developed at this time as guardians of the treasure houses and, in a larger, heavier form, as hunting dogs. They were seen at shows in America from 1885 to 1926 but then were rarely ever seen for some fifty years.

GENERAL APPEARANCE: A small, active and graceful dog; medium-to fine-boned, smooth hairless body, with hair on feet, head and tail only; or covered with a soft veil of hair. Two distinct types of this breed: Deer type, racy and fine-boned, and Cobby type, heavier in body and bone.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Happy, never vicious.

HEAD Smooth, without excess wrinkles. Distance from base of skull to stop equal to distance from stop to tip of nose. Head presenting graceful appearance with alert expression.

CRANIAL REGION:
Skull: Slightly rounded and elongated.
Stop: Slightly pronounced, but not extreme.

FACIAL REGION:
Nose: A prominent feature, narrow in keeping with muzzle. Any colour nose acceptable.
Muzzle: Tapering slightly but never pointed, lean without flews.
Lips: Tight and thin.
Jaws/Teeth: Jaws strong, with perfect, regular scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.
Cheeks: Cleanly chiselled, lean and flat, tapering into muzzle.
Eyes: So dark as to appear black. Little or no white showing. Medium size, almond in shape. Set wide apart.
Ears: Set low: highest point of base of ear level with outside corner of eye. Large and erect, with or without fringe, except in Powder Puffs where drop ears are permissible.

NECK: Lean, free from throatiness, long and sloping gracefully into strong shoulders. When moving, carried high and slightly arched.

BODY: Medium to long, supple.
Back: Level.
Loin: Taut.
Croup: Well rounded and muscular.
Chest: Rather broad and deep, not barrel-ribbed. Breast bone not prominent. Brisket extending to elbows.
Underline and belly: Moderate tuck-up.

TAIL: Set high, carried up or out when in motion. Long and tapering, fairly straight, not curled or twisted to either side, falling naturally when at rest. Plume long and flowing, confined to lower two-thirds of tail. Sparse plume acceptable.

LIMBS

FOREQUARTERS:
General appearance: Legs long and slender, set well under body.
Shoulder: Clean, narrow and well laid back.
Elbow: Held close to body.
Metacarpus (Pastern): Fine, strong, nearly vertical.
Forefeet: Extended hare-foot, narrow and long. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet turning neither in nor out.

HINDQUARTERS:
General appearance: Hindlegs set wide apart. Angulation of the rear limb must be such as to produce a level back.
Stifle (Knee): Firm and long, sweeping smoothly into hock.
Metatarsus (Rear pastern): Hocks well let down.
Hind feet: Extended hare-foot, narrow and long. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet turning neither in nor out.

GAIT/MOVEMENT: Long, flowing and elegant with good reach and plenty of drive.

SKIN: Fine-grained, smooth, warm to the touch.

COAT:
Hair: No large patches of hair anywhere on body. A long and flowing crest preferred, but sparse acceptable; ideally beginning at stop tapering off down neck. In Powder Puffs coat consists of an undercoat with soft veil of long hair, veil coat a feature.
Colour: Any colour or combination of colours.

SIZE AND WEIGHT:
Ideal height at the withers: Males: 28-33 cms. Females: 23-30 cms.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS

 • Aggressive or overly shy.
 • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.